Huisregels

’t Dijkje Leiden

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in ons bedrijf gelden. U bent verplicht u aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Veiligheid

 • Bij ons liggen brandinstructies ter inzage. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw ons onmiddellijk of maak gebruik van de dichtstbijzijnde brandblusser.
 • Op diverse plaatsen in het bedrijf hangen camera’s. Eenieder die ons bedrijf bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • In ons bedrijf is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.
 • U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Als u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd.

Consumpties

 • Wanneer u ons bedrijf bezoekt, dan bent u verplicht een consumptie te gebruiken.
 • Het is verboden om eigen consumpties en/of etenswaren mee naar binnen te brengen.

Eigendommen

 • Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw; hieronder vallen ook glaswerk, restanten van voedsel en dranken, etc.
 • Ter behoud van ons materiaal is het verboden om boven de biljarts te roken en op de biljarts te zitten. Tevens zijn drankjes en glaswerk boven of op de biljarts niet toegestaan.
 • Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Gedragsregels

 • Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing, deze onmiddellijk de toegang tot ons bedrijf te ontzeggen.
 • Maximaal 4 personen per biljarttafel.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden verwijderd.
 • Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 • Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

Wapens & verdovende middelen

 • Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.
 • Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

Klachten

 • Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kunt u deze bij onze directie melden.
 • Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.